صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تغییرات امیدنامه