صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تغییرات امیدنامه