صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰.۶۴ ۱.۱ ۹۳۸.۴۴ ۵,۲۴۱.۱۱
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۳.۱ (۰.۱۶) ۶,۸۲۰,۰۰۰ (۴۴.۸۳)
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ (۳.۰۶) (۳.۶۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ (۰.۲۱) (۰.۷۴) (۵۴.۰۳) (۹۳.۲۷)
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۲) ۰
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۴) ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ (۰.۶۲) (۲.۰۷) (۸۹.۷۸) (۹۹.۹۵)
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۲۴) (۰.۴۸) (۵۸.۲۸) (۸۲.۵۶)
۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۳۹ ۰.۰۶ ۳۱۲.۲۶ ۲۵.۳۷
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ (۰.۳۸) (۰.۲۸) (۷۵.۳۴) (۶۴.۱۵)
۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۰۱ (۱.۸۷) ۳.۴۴ (۹۹.۹)
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۳۳ ۰.۱۲ ۲۳۶.۸۵ ۵۷.۳۵
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۷.۵۶ ۰.۳۸ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸.۰۲
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۵.۶ ۲.۲۵ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۸.۳۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۶۵ (۰.۵۱) ۹۸۳.۲۳ (۸۴.۳۵)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۸.۵۸) ۰