صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰.۴۵ (۰.۳۴) ۴۱۱.۹۵ (۷۱.۵۷)
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۳.۸۹) (۲.۵۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۶۴ ۰.۵۱ ۹۲۶.۵۲ ۵۴۸.۵۱
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۲.۱۶) (۲.۰۵) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۵)
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۲.۴۶) (۲.۵۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۰.۸۲) (۰.۵۸) (۹۵.۰۸) (۸۸.۲۳)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۶۷ ۱.۴۷ ۴۲,۵۸۶.۲۶ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۱.۴۱) (۰.۹۹) (۹۹.۴۴) (۹۷.۳۶)
۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۳.۵۲) (۲.۶۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۸۸ ۰.۲۹ ۲,۳۸۰.۱۸ ۱۸۹.۶۹
۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۸) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۵ ۰.۱۹ ۵۰۷.۳۹ ۱۰۲.۵۷
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۲.۱۶) (۱) (۹۹.۹۷) (۹۷.۴۸)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۳۴) ۰.۰۹ (۷۱.۴۹) ۳۶.۴۸
۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۰.۹۸) (۰.۲۵) (۹۷.۲۷) (۵۹.۹۵)