صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام دارنده واحد ممتاز تعداد درصد
۱ شرکت سبدگردان آسمان ۳۲.۹۰۰ ۹۴
۲ محمد اقبال نیا ۳۵۰ ۱
۳ سید جواد جمالی ۳۵۰ ۱
۴ مسعود سلطان زالی بگلو ۳۵۰ ۱
۵ مهدی فریور ۳۵۰ ۱
۶ فرهنگ قراگوزلو ۳۵۰ ۱
۷ حمزه کاظمی محسن آبادی ۳۵۰ ۱

جمع ۳۵.۰۰۰ ۱۰۰