صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سبدگردان آسمان ۳۲,۹۰۰
۲ سیدجواد جمالی ۳۵۰
۳ حمزه کاظمی محسن آبادی ۳۵۰
۴ مهدی فریور ۳۵۰
۵ مسعود سلطان زالی ۳۵۰
۶ محمد اقبال نیا ۳۵۰
۷ فرهنگ قراگوزلو ۳۵۰
تعداد کل ۳۵,۰۰۰