صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۶,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۳,۵۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۳,۳۸۴,۰۲۹,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۰۲,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۱,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۱,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱,۴۰۲,۰۳۵ ۱,۴۰۱,۷۰۶ ۱,۴۰۱,۷۰۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۳,۳۸۴,۰۲۹,۷۴۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱,۳۸۱,۸۰۳ ۱,۳۸۱,۴۷۷ ۱,۳۸۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۰,۰۱۵,۸۴۹,۸۴۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۳۷۹,۵۵۹ ۱,۳۷۹,۲۳۳ ۱,۳۷۹,۲۳۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۲۹,۶۴۲,۳۱۷,۰۴۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۳۸۸,۶۳۱ ۱,۳۸۸,۳۰۷ ۱,۳۸۸,۳۰۷ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۱,۱۵۳,۱۴۳,۹۷۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۴۰۴,۹۴۰ ۱,۴۰۴,۶۱۷ ۱,۴۰۴,۶۱۷ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۳,۸۶۸,۷۴۳,۸۴۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۴۰۵,۰۳۹ ۱,۴۰۴,۷۱۶ ۱,۴۰۴,۷۱۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۳,۸۸۵,۱۹۸,۱۷۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۴۰۵,۱۳۸ ۱,۴۰۴,۸۱۵ ۱,۴۰۴,۸۱۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۳,۹۰۱,۶۵۲,۵۲۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۴۱۴,۵۶۲ ۱,۴۱۴,۲۳۶ ۱,۴۱۴,۲۳۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۵,۴۷۰,۳۵۵,۱۲۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۴۰۸,۸۴۱ ۱,۴۰۸,۵۱۳ ۱,۴۰۸,۵۱۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۴,۵۱۷,۴۸۸,۸۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۳۹۴,۱۲۹ ۱,۳۹۳,۸۰۱ ۱,۳۹۳,۸۰۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۱۴,۰۰۰ ۱۴۸,۵۱۷ ۱۶۶,۵۰۰ ۲۳۲,۰۶۷,۸۷۲,۳۷۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۴۰۱,۶۸۱ ۱,۴۰۱,۳۹۰ ۱,۴۰۱,۳۹۰ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۲,۹۵۰,۹۳۵,۱۹۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۴۱۰,۵۳۶ ۱,۴۱۰,۲۵۳ ۱,۴۱۰,۲۵۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۴,۵۵۰,۶۳۷,۰۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۴۱۰,۶۲۷ ۱,۴۱۰,۳۴۳ ۱,۴۱۰,۳۴۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۴,۵۶۶,۹۶۱,۰۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۴۱۰,۷۱۷ ۱,۴۱۰,۴۳۴ ۱,۴۱۰,۴۳۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۴,۵۸۳,۲۸۵,۱۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۴۲۴,۳۱۷ ۱,۴۲۴,۰۳۱ ۱,۴۲۴,۰۳۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۷,۰۳۷,۵۲۴,۴۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۴۳۱,۰۷۷ ۱,۴۳۰,۷۸۲ ۱,۴۳۰,۷۸۲ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۸,۲۵۶,۰۷۱,۴۸۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۳۹۲,۵۲۲ ۱,۳۹۲,۲۲۳ ۱,۳۹۲,۲۲۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۵۱,۲۹۶,۲۹۰,۴۴۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۳۷۸,۰۰۵ ۱,۳۷۷,۷۰۶ ۱,۳۷۷,۷۰۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۴۸,۶۷۵,۹۹۰,۴۹۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۳۸۲,۳۱۲ ۱,۳۸۲,۰۱۲ ۱,۳۸۲,۰۱۲ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۴۹,۴۵۳,۱۹۳,۳۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۳۸۲,۴۰۵ ۱,۳۸۲,۱۰۵ ۱,۳۸۲,۱۰۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۲,۵۰۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۸۰,۵۰۰ ۲۴۹,۴۷۰,۰۰۷,۵۰۷
  مشاهده همه