صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/11 2,119,046 2,117,102 2,117,102 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,843,511,131
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/10 2,105,666 2,103,571 2,103,571 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,288,489,447
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/09 2,043,968 2,040,392 2,040,392 0 0 400,137 0 359,117 41,020 83,696,892,627
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/08 2,105,750 2,104,755 2,104,755 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,337,063,107
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/07 2,110,119 2,109,241 2,109,241 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,521,055,316
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/06 2,110,430 2,109,551 2,109,551 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,533,802,099
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/05 2,110,741 2,109,862 2,109,862 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,546,548,882
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/04 2,123,825 2,123,087 2,123,087 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,089,013,724
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/03 2,128,858 2,128,178 2,128,178 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,297,879,851
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/02 2,120,611 2,119,935 2,119,935 0 0 400,137 0 359,117 41,020 86,959,750,415
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/11/01 2,128,434 2,128,082 2,128,082 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,293,913,533
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/30 2,128,151 2,127,885 2,127,885 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,285,854,468
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/29 2,128,392 2,128,126 2,128,126 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,295,744,041
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/28 2,128,634 2,128,367 2,128,367 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,305,633,614
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/27 2,121,543 2,121,297 2,121,297 0 0 400,137 0 359,117 41,020 87,015,583,412
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/26 1,973,885 1,972,112 1,972,112 0 0 400,137 0 359,117 41,020 80,896,022,009
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/25 1,869,376 1,867,457 1,867,457 0 0 400,137 0 359,117 41,020 76,603,074,128
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/24 1,869,822 1,867,904 1,867,904 0 0 400,137 0 359,117 41,020 76,621,407,244
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/23 1,857,751 1,855,751 1,855,751 0 0 400,137 0 359,117 41,020 76,122,894,935
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/10/22 1,858,207 1,856,207 1,856,207 0 0 400,137 0 359,117 41,020 76,141,617,417