صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۵ ۰.۳۴ % ۷۰ ۰.۰۴ % ۱۶۹,۸۴۲ ۹۹.۶۱ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۵ ۰.۳۲ % ۷۲ ۰.۰۴ % ۱۸۲,۹۵۰ ۹۹.۶۴ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۳ ۲.۹۵ % ۷۳ ۰.۰۲ % ۳۱۵,۷۵۷ ۹۷.۰۳ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۳ ۹.۶ % ۷۵ ۰.۰۸ % ۹۰,۳۵۷ ۹۰.۳۳ %
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۳ ۲۶.۹۵ % ۷۶ ۰.۰۷ % ۸۰,۱۶۰ ۷۲.۹۸ %
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۳ ۲۶.۹۵ % ۷۸ ۰.۰۷ % ۸۰,۱۶۰ ۷۲.۹۸ %
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۳ ۲۶.۹۵ % ۷۹ ۰.۰۷ % ۸۰,۱۶۰ ۷۲.۹۸ %
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۰۳ ۳۰.۳۲ % ۸۱ ۰.۰۸ % ۶۷,۹۴۵ ۶۹.۵۹ %
۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۶۲ ۳۲.۳۵ % ۸۲ ۰.۰۹ % ۶۲,۷۹۵ ۶۷.۵۶ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۶۲ ۳۲.۴۷ % ۸۴ ۰.۰۹ % ۶۲,۴۵۰ ۶۷.۴۴ %