صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۱۹ ۳.۵۵ % ۲۴۱,۲۳۳ ۹۶.۱۵ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۰ ۳.۵۹ % ۲۳۸,۹۶۰ ۹۶.۱۱ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۲ ۳.۵۹ % ۲۳۸,۷۶۷ ۹۶.۱۱ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۳ ۳.۶۱ % ۲۳۷,۱۷۸ ۹۶.۰۸ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۴ ۳.۶۲ % ۲۳۶,۶۵۲ ۹۶.۰۷ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۶ ۳.۶۲ % ۲۳۶,۶۵۲ ۹۶.۰۷ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۷ ۳.۶۲ % ۲۳۶,۶۵۲ ۹۶.۰۷ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵ ۰.۳ % ۸,۹۲۹ ۳.۶ % ۲۳۸,۲۰۴ ۹۶.۱ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۳ ۰.۶۷ % ۶,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۲۳۹,۶۶۸ ۹۶.۷۵ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۳ ۲.۲۴ % ۶,۴۰۲ ۲.۵۴ % ۲۴۰,۰۱۷ ۹۵.۲۲ %