صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ صورتهای مالی ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورتهای مالی ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۹ دانلود