صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ صورتهای مالی ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورتهای مالی ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد ۲ ماه و ۸ روزه منتهی به ۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۹ دانلود