صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/07 1,402,035 1,401,706 1,401,706 0 0 315,017 0 148,517 166,500 233,384,029,743
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/06 1,381,803 1,381,477 1,381,477 0 0 315,017 0 148,517 166,500 230,015,849,842
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/05 1,379,559 1,379,233 1,379,233 0 0 315,017 0 148,517 166,500 229,642,317,042
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/04 1,388,631 1,388,307 1,388,307 0 0 315,017 0 148,517 166,500 231,153,143,979
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/03 1,404,940 1,404,617 1,404,617 0 0 315,017 0 148,517 166,500 233,868,743,841
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/02 1,405,039 1,404,716 1,404,716 0 0 315,017 0 148,517 166,500 233,885,198,177
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/04/01 1,405,138 1,404,815 1,404,815 0 0 315,017 0 148,517 166,500 233,901,652,529
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/31 1,414,562 1,414,236 1,414,236 0 0 315,017 0 148,517 166,500 235,470,355,129
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/30 1,408,841 1,408,513 1,408,513 0 0 315,017 0 148,517 166,500 234,517,488,820
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/29 1,394,129 1,393,801 1,393,801 0 0 315,017 14,000 148,517 166,500 232,067,872,375
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/28 1,401,681 1,401,390 1,401,390 0 0 315,017 0 134,517 180,500 252,950,935,194
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/27 1,410,536 1,410,253 1,410,253 0 0 315,017 0 134,517 180,500 254,550,637,029
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/26 1,410,627 1,410,343 1,410,343 0 0 315,017 0 134,517 180,500 254,566,961,096
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/25 1,410,717 1,410,434 1,410,434 0 0 315,017 0 134,517 180,500 254,583,285,181
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/24 1,424,317 1,424,031 1,424,031 0 0 315,017 0 134,517 180,500 257,037,524,458
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/23 1,431,077 1,430,782 1,430,782 0 0 315,017 0 134,517 180,500 258,256,071,483
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/22 1,392,522 1,392,223 1,392,223 0 0 315,017 0 134,517 180,500 251,296,290,440
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/21 1,378,005 1,377,706 1,377,706 0 0 315,017 0 134,517 180,500 248,675,990,497
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/20 1,382,312 1,382,012 1,382,012 0 0 315,017 0 134,517 180,500 249,453,193,305
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/03/19 1,382,405 1,382,105 1,382,105 0 0 315,017 2,500 134,517 180,500 249,470,007,507