صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/07/02 1,104,995 1,104,694 1,104,694 0 0 269,917 0 5,100 264,817 292,541,876,541
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/07/01 1,105,049 1,104,749 1,104,749 0 0 269,917 0 5,100 264,817 292,556,313,170
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/31 1,105,104 1,104,803 1,104,803 0 0 269,917 0 5,100 264,817 292,570,745,322
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/30 1,100,173 1,099,871 1,099,871 0 0 269,917 0 5,100 264,817 291,264,582,311
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/29 1,144,667 1,144,364 1,144,364 0 0 269,917 0 5,100 264,817 303,046,957,214
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/28 1,137,386 1,137,086 1,137,086 0 3,441 269,917 0 5,100 264,817 301,119,713,331
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/27 1,162,447 1,162,140 1,162,140 0 0 266,476 0 5,100 261,376 303,755,609,460
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/26 1,191,759 1,191,451 1,191,451 0 0 266,476 0 5,100 261,376 311,416,692,711
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/25 1,191,815 1,191,507 1,191,507 0 0 266,476 0 5,100 261,376 311,431,395,526
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/24 1,191,872 1,191,563 1,191,563 0 0 266,476 0 5,100 261,376 311,446,098,356
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/23 1,201,745 1,201,436 1,201,436 0 0 266,476 0 5,100 261,376 314,026,503,423
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/22 1,181,974 1,181,665 1,181,665 0 0 266,476 0 5,100 261,376 308,858,857,724
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/21 1,198,893 1,198,587 1,198,587 0 0 266,476 0 5,100 261,376 313,281,915,465
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/20 1,242,649 1,242,343 1,242,343 0 0 266,476 0 5,100 261,376 324,718,631,229
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/19 1,231,768 1,231,462 1,231,462 0 0 266,476 0 5,100 261,376 321,874,655,169
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/18 1,231,824 1,231,518 1,231,518 0 0 266,476 0 5,100 261,376 321,889,361,274
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/17 1,231,880 1,231,575 1,231,575 0 0 266,476 0 5,100 261,376 321,904,067,394
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/16 1,225,804 1,225,503 1,225,503 0 0 266,476 0 5,100 261,376 320,317,126,165
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/15 1,252,872 1,252,581 1,252,581 0 0 266,476 0 5,100 261,376 327,394,522,896
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/14 1,257,185 1,256,895 1,256,895 0 0 266,476 0 5,100 261,376 328,522,166,154