صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/10 49,472,944 49,399,996 49,399,996 0 0 1,670,069 0 501,143 1,168,926 57,744,940,049,187
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/09 49,473,134 49,400,186 49,400,186 0 0 1,670,069 0 501,143 1,168,926 57,745,162,241,716
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/08 49,471,924 49,398,979 49,398,979 0 0 1,670,069 29,795 501,143 1,168,926 57,743,751,257,402
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/07 49,018,940 48,949,183 48,949,183 0 0 1,670,069 0 471,348 1,198,721 58,676,413,975,989
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/06 48,151,652 48,083,167 48,083,167 0 0 1,670,069 0 471,348 1,198,721 57,638,302,359,685
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/05 48,151,441 48,082,956 48,082,956 0 0 1,670,069 0 471,348 1,198,721 57,638,048,675,928
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/04 47,545,512 47,477,914 47,477,914 0 0 1,670,069 0 471,348 1,198,721 56,912,772,319,457
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/03 47,113,185 47,046,234 47,046,234 0 0 1,670,069 0 471,348 1,198,721 56,395,308,963,231
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/02 47,113,368 47,046,418 47,046,418 0 0 1,670,069 0 471,348 1,198,721 56,395,528,856,253
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/09/01 47,114,138 47,047,187 47,047,187 0 0 1,670,069 906 471,348 1,198,721 56,396,450,813,009
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/30 46,952,425 46,885,780 46,885,780 0 0 1,670,069 0 470,442 1,199,627 56,245,447,928,544
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/29 47,121,101 47,054,217 47,054,217 0 0 1,670,069 28,550 470,442 1,199,627 56,447,508,861,235
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/28 48,020,183 47,954,233 47,954,233 0 0 1,670,069 0 441,892 1,228,177 58,896,286,331,246
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/27 48,188,503 48,122,308 48,122,308 0 0 1,670,069 0 441,892 1,228,177 59,102,711,806,930
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/26 47,346,673 47,281,733 47,281,733 0 0 1,670,069 0 441,892 1,228,177 58,070,337,230,662
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/25 47,346,851 47,281,911 47,281,911 0 0 1,670,069 0 441,892 1,228,177 58,070,555,709,544
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/24 47,347,674 47,282,733 47,282,733 0 0 1,670,069 30,000 441,892 1,228,177 58,071,565,512,255
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/23 47,975,749 47,912,095 47,912,095 0 0 1,670,069 0 411,892 1,258,177 60,281,896,068,353
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/22 48,222,902 48,158,914 48,158,914 0 0 1,670,069 0 411,892 1,258,177 60,592,438,161,985
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1402/08/21 47,066,556 47,004,281 47,004,281 0 0 1,670,069 0 411,892 1,258,177 59,139,705,590,992