صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸ صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۲۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۳۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۳۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۳۳ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۴