صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۲۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۵ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۴