صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱۹ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۴