صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۸۱۵ ۰.۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۷۵۰ ۲.۵۳ ۲,۲۴۲ ۰.۷۵ ۴۷۹ ۰.۱۴ ۳۰ ۰.۰۱
سایر دارایی‌ها ۱,۹۱۷ ۱.۰۲ ۳,۶۱۳ ۱.۲۱ ۶,۷۰۹ ۱.۹۹ ۵,۹۶۴ ۱.۷۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۸۵,۹۷۰ ۹۸.۹۲ ۲۹۲,۱۲۲ ۹۷.۷۷ ۳۳۰,۷۹۵ ۹۷.۸۷ ۳۳۴,۷۰۲ ۹۸.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد