صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۳۹۸ ۰.۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳,۴۷۴ ۱.۲۹ ۶,۴۱۱ ۱.۸۸ ۶,۲۸۶ ۲.۴۵ ۷۴۵ ۰.۳
سایر دارایی‌ها ۵,۷۴۵ ۲.۱۳ ۱۴,۶۷۱ ۴.۳ ۱۱,۸۷۸ ۴.۶۳ ۸,۹۱۹ ۳.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۶۳,۸۹۷ ۹۷.۹۵ ۳۱۹,۸۸۷ ۹۳.۸۲ ۲۳۸,۴۸۰ ۹۲.۹۲ ۲۴۱,۲۳۳ ۹۶.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد