صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲۸۴ ۰.۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴,۱۸۴ ۱.۷۳ ۱۱,۰۱۷ ۸.۸۸ ۱۴,۴۷۸ ۱۱.۸۲ ۵۸۵ ۰.۳۴
سایر دارایی‌ها ۶,۷۵۷ ۲.۷۹ ۱۰,۲۸۶ ۸.۲۹ ۱۱,۰۴۴ ۹.۰۱ ۷۰ ۰.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۲۳۳,۵۴۰ ۹۶.۴۱ ۱۰۲,۷۳۸ ۸۲.۸۳ ۹۶,۹۹۸ ۷۹.۱۷ ۱۶۹,۸۴۲ ۹۹.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد