صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ تغییرات اساس نامه